INCA INFORMACE O PROJEKTU

Cíle


INCA – interkulturní kalendář pro rané vícejazyčné učení – si klade za cíl vytvořit nový didaktický materiál pro výuku jazyků na preprimární a primární úrovni (věk 5 až 7 let), motivovat žáky k ranému učení se cizím jazykům a zlepšit interkulturní a vícejazyčné vzájemné porozumění. Záměrem projektu je představit dětem v raném věku ze sedmi zúčastněných zemí (EL, ES, FR, UK, DE, EE, CZ) sedm jazyků (EL, FR, ES, CS, DE, ET, CZ) pocházejících z pěti různých jazykových skupin (řecké, románské, germánské, slovanské a uralské jazykové skupiny).

a) Náš projekt se zaměřuje na podporu výuky jazyků v raném věku na primární a pre-primární úrovni a současně pomáhá rozvíjet vícejazyčný potenciál každého dítěte, aktivací získaných jazykových znalostních mechanismů, které mají malé děti stále k dispozici. Ve snaze zaujmout dítě v raném věku, je třeba zajistit příznivé prostředí a kontinuitu jednotlivých období výuky. To znamená, že náš způsob učení (úroveň 0-1) bude přihlížet ke stávajícím rozdílům mezi preprimárním a primárním vzděláváním v jazyce, samozřejmě s ohledem na národní vzdělávací systémy zúčastněných zemí.

b) Naším cílem je poskytovat vícejazyčnou výuku pro naše cílové skupiny. Proto jsme zvolili jako cílové jazyky ES sedm oficiálních jazyků, které mají původ v pěti zcela odlišných jazykových skupinách, jejichž cílem je dát studujícím možnost výběru jazyka, který patří do jazykové skupiny zcela odlišné od jejich mateřštiny. Pro žáky bude výhodou znalost různorodosti lidských kultur, identifikace podobnosti a rozdílů a rozvoj základních kvalit jako je meta-jazykové povědomí a interkulturní citlivost.

c) Cílové země, které budou mít přístup k naší učební metodě, mají celkem nízkou úroveň jazykových dovedností podle Eurobarometru, únor 2006. Ukazuje se, že ve Velké Británii, ES, FR, EL, CZ, DE velké procento populace neovládá žádné cizí jazyky. V EE mluví 66% obyvatel rusky a 46% anglicky, ale mají velmi nízké jazykové dovednosti v jiných jazycích. Náš projekt se bude snažit motivovat studenty z těchto zemí k vícejazyčnému porozumění a ke zvýšení jejich kapacity v učení se cizím jazykům.

d) Dalším hlavním cílem našeho projektu je vytvořit inovativní vzdělávací metodu, která je založena na "spolupráci kultur" a interakci mezi vzděláváním a kulturou. Vytvořením interaktivního interkulturního kalendáře pro jazykové vzdělávání, dáváme dětem možnost pochopit některé rozdíly mezi lidmi, jež jsou výsledkem vlivu jejich kultur, porovnávat rodinné zvyky a tradice mezi kulturami, diskutovat s učiteli o různých místních a regionálních kulturách a lidských vzorech přímo během jazykové výuky. Vytvořili jsme tak motivující jazykové prostředí, které dává dětem příležitost prozkoumat skutečnou událost nebo předmět a současně posílit nově se rozvíjející kompetence poslechu, mluvení a psaní a získávat novou slovní zásobu v průběhu diskusí o závěrech vyvozených z nových poznatků.

e) Náš projekt využívá informační a komunikační technologie, konkrétně multimediální techniku, 3D grafiku atd., jejichž cílem je umožnit učitelům upoutat pozornost dětí prostřednictvím interaktivní výukové činnosti. Používání technologií je pro žáky způsobem motivace k opakované interakci s předmětem oblasti jedinečnou a vzrušující cestou a přispívá k posílení a zvýšení vzdělávacího potenciálu.

f) Jedním z cílů našeho projektu je jeho rozšíření nejen v zúčastněných zemích, ale po celé Evropě.