VÝUKA JAZYKŮ V RANÉM VĚKU

Úvod


Výuka jazyků od raného věku pomáhá učícím se rozvíjet pozitivní postoje vůči jiným kulturám a jazykům, stejně jako vytvořit základy pro jazykové vzdělávání v pozdějším životě. V roce 2002 vrcholní představitelé států a vlád na zasedání v Barceloně vyzvali k dalším opatřením pro zlepšení osvojování základních dovedností, zejména výukou alespoň dvou cizích jazyků od velmi raného věku. Vzhledem k tomu, že malé děti necítí zábrany, jsou zpravidla nadšeni ústní interakcí, což výuce jazyků v raném věku velmi pomáhá rozvíjet receptivní a produktivní ústní dovednosti, jakož i prožitky s výukou jazyků a komunikací spojené. Profil dobrého učitele jazyků v raném učení zahrnuje nejen jazykové znalosti, ale také specializované dovednosti a znalosti pro efektivní působení v jeslích, v mateřských školkách a na prvním stupni základních škol. Role učitele, jakožto zdroje informací v počátcích výuky cílového jazyka, je ústřední. Pokládá rovněž základy pro interkulturní kompetence studujících a zprostředkovává nové informace o jazycích (tj. rozvíjí jazykové povědomí, stejně jako vytváří strategie pro učení se jazykům, které budou studentům pomáhat v pozdějším životě). Učitel má být rovněž schopen porozumět potřebám a schopnostem mladých lidí a využít znalostí mateřského jazyka na daném stupni jejich vývoje.

Dobrá praxe ve výuce jazyků v raném věku

1. Vytvoření smysluplného kontextu. Zasazení aktivit na poslech, mluvení a mluvenou interakci do rámce poutavých příběhů poskytuje dětem přitažlivé podmínky.
2. Výuka jazyků imitací je v tomto věku velmi efektivní, například opakování dialogů hrdinů příběhu, memorování říkanek a básniček či zpěv písní.
3. Vytvoření rituálů je důležité pro upevňování struktury činností ve třídě.
4. Co největší vystavení studenta cílovému jazyku nejen učitelem, ale i prostřednictvím pestré škály zdrojů, jako jsou písně, DVD, hrací karty a veškeré další zdroje, které jsou k dispozici.
5. Zapojení rodičů jasnou definicí cílů výuky a studia cizích jazyků v primárním vzdělávání má zásadní význam pro spolupráci mezi školami a rodiči.
6. Rozvoj v rámci primárního vzdělávání a návaznost mezi primárním a sekundárním vzděláváním jsou důležité pro úspěšné učení se jazykům a motivaci žáků.