PROGRAMY EVROPSKE UNIE V OBLASTI SKOLSTVI

Transversal policies-Key aktivita 2: Jazyky


Aby bylo zajištěno, že čtyři sub-programy celoživotního učení sklidí co nejlepší výsledky, je průřezový program doplněn čtyřmi klíčovými aktivitami.

1. Politická spolupráce - inovace a sdílení osvědčených postupů politiky
2. Jazyky - bourání jazykové bariéry
3. Informační a komunikační technologie - inovační vzdělávání
4. Rozšiřování a využívání výsledků projektů - šíření a implementace výsledků


Hlavní činnost: Jazyky

Jazyková rozmanitost, která je realitou života v Evropě, může povzbudit hospodářský růst, osobní rozvoj a interkulturní dialog. Akce EU mají za cíl podporovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost v Evropě. Jazykové vzdělávání a podpora jazykové rozmanitosti jsou nedílnou součástí právních předpisů EU v oblasti celoživotního učení (LLP) v rámci programu Comenius, Erasmus, Grundtvig a Leonardo. Kromě toho jsou jazyky jedním ze čtyř hlavních činností průřezového programu LLP, který se zaměřuje na výukové a vzdělávací potřeby ve dvou nebo více vzdělávacích sektorech.

Pracovní síla s praktickými jazykovými a interkulturními dovednostmi je klíčová pro ekonomický růst a lepší pracovní příležitosti, které umožňují evropským podnikům účinně konkurovat na globálním trhu. Mnohojazyčnost rovněž přispívá k osobnímu rozvoji, posiluje sociální soudržnost a podporuje mezikulturní dialog vytvářením příležitostí k objevování jiných hodnot, přesvědčení a chování. Jazyky, jako klíčové aktivity, přispívají ke všem těmto cílům.

Priority aktivit jsou vyhlašovány každoročně a zapojit se mohou jakékoliv organizace či instituce pracující přímo nebo nepřímo v těchto oblastech.


Cíle

Cílem hlavní činnosti je zvýšit povědomí o významu jazykových dovedností, podpořit přístup k jazykovému vzdělávání a rozvoj výukových materiálů. Podporovány jsou:

1. Multilaterární projekty zaměřené na rozvoj nových učebních materiálů pro studium jazyků, včetně on-line kurzů, nástrojů pro jazykové testy, podpory jazykového povědomí a přístupu k jazykovému vzdělávání.
2. Vytváření sítě na podporu jazyků a šíření výsledků projektu a osvědčených postupů. Každý světový jazyk může být zapojen do rámce těchto mnohostranných projektů a sítí, včetně evropských regionálních či menšinových jazyků.

Další iniciativy zahrnují propagaci, marketing, propagační a informační kampaně, stejně jako konference, studie a rozbor statistických ukazatelů v oblasti jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti.


Cíle a popis akce

Hlavní jazykové činnosti poskytují podporu pro multilaterální projekty, které přispívají k jazykovému povědomí a k přístupu k jazykovému vzdělávání a nebo rozvíjejí a rozšiřují jazykové výukové materiály, včetně on-line kurzů, a nástrojů pro jazykové testy. Projekty mohou řešit jednu nebo obě z těchto oblastí. Nicméně, je třeba se vyvarovat zdvojení stávajících produktů a metodik, zejména těch, které jsou vyvinuty z evropských fondů. Všechny jazyky (evropské úřední jazyky, regionální a menšinové jazyky, jazyky přistěhovalců i významných obchodních partnerů) mohou být zahrnuty, za předpokladu, že navrhované činnosti jsou relevantní pro evropskou politiku mnohojazyčnosti, ukazují jasnou evropskou přidanou hodnotu a jsou přínosem pro další práci na místní, regionální a národní úrovni. Nicméně, klíčové jazykové aktivity věnují podstatnou část svých zdrojů na podporu vzdělávání v evropských úředních jazycích, jako cizích jazycích, ve snaze pomoci evropským občanům lépe porozumět různým kulturám a názorům, a umožnit jim, aby využili možnosti pracovat nebo studovat v jiném členském státě. Pro lepší využití evropské intervence a nesoupeření s tím, co již bylo vytvořeno na úrovni členských států, se hlavní jazyková činnost zaměřuje především na výuku druhého nebo dalšího cizího jazyka, a to zejména na méně používané a vyučované jazyky (LWULT). V těch případech, kdy se zaměřujeme na jazyky nezúčastněných zemí, musí být v síti přítomna alespoň jedna mezinárodně uznávaná vzdělávací instituce s odbornými předpoklady v oblasti výuky a vzdělávání cílových jazyků, která se nachází v jedné nebo více zúčastněných zemích. Partneři nacházející se mimo zúčastněné země nebudou mít nárok na financování.

V rámci priorit vyhlášených ve všeobecné výzvě k předkládání návrhů mohou být podporovány tyto činnosti:

Osvětové činnosti, např.: Podpora jazyků, informace o příležitostech studia jazyků, zlepšení přístupu k technologiím jazykového vzdělávání. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé s malou nebo žádnou zkušeností učení se jazykům, nebo ti, jež se zdráhají studovat jazyky. Projekty, které se zaměřují na tuto oblast, a to buď zcela nebo částečně, proto musí dát lidem informace, motivaci a podporu, kterou potřebují k učení se jazykům. Projekty by měly také zahrnovat partnery, kteří jsou schopni oslovit širokou a často zdráhající se cílovou skupinu a přesvědčit ji o přínosech jazykového vzdělávání.
Rozvoj a šíření učebních materiálů pro studium jazyků, např.: vytváření, úpravy, zušlechtění nebo výměna jednoho nebo více z těchto produktů: vzdělávací media/materiály pro výuku cizích jazyků, metody a nástroje určené k uznání/evaluaci jazykových dovedností, osnovy a metody výuky jazyků. Cílem je podpořit inovace v oblasti vývoje efektivní a vysoce kvalitní jazykové výuky a učebních pomůcek pro všechna odvětví vzdělávání v perspektivě celoživotního učení a poskytnout širší škálu materiálů pro výuku jazyků, která by jasně vymezila skupiny podporující produkci jazykových nástrojů, které jsou komerčně obtížně uplatnitelné na trhu ve velkém měřítku, a to buď z důvodu malé velikosti cílové skupiny nebo druhu zvoleného vzdělávacího přístupu.


Kdo může podpory využít?

• Školy, univerzity, zařízení pro vzdělávání dospělých
• Jazykové školy, knihovny, otevřené a distanční vzdělávací střediska, střediska poskytující počáteční nebo další vzdělávání pro učitele jazyků, centra pro výzkum v oblasti jazykového vzdělávání
• Instituce vytvářející učební osnovy, vydávající diplomy nebo vytvářející metody pro testování a hodnocení znalostí
• Místní nebo regionální úřady
• Místní, regionální, národní nebo evropské sdružení působící v oblasti jazykové výuky a vzdělávání
• Kulturní sdružení
• Rádio, televize nebo mediální společnosti s internetovou přítomností
• Vydavatelství a softwarový výrobci nebo distributoři
• Reklamní a marketingové agentury
• Town-twinning sítě
• Sportovní organizace
• Muzea a výstavní prostory
• Veřejné dopravní společnosti a turistické kanceláře