PROGRAMY EVROPSKE UNIE V OBLASTI SKOLSTVI

Program celozivotniho vzdelavani


Program celoživotního učení pro činnost Společenství v oblasti celoživotního vzdělávání (program celoživotního učení - LLP) vznikl na základě rozhodnutí 1720/2006/ES Evropského parlamentu a Evropské Rady ze dne 15. listopadu 2006 (Úř. L327 24 / 11/2006).

Obecným cílem LLP je přispívat prostřednictvím celoživotního vzdělávání k rozvoji Společenství jako vyspělé společnosti založené na znalostech, s udržitelným hospodářským rozvojem, větším počtem a lepšími pracovními místy a větší sociální soudržností, při zajištění dobré ochrany životního prostředí pro budoucí generace. Zaměřuje se zejména na podporu výměny, spolupráce a mobility mezi systémy vzdělávání a odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se staly zárukou světové kvality.

Program celoživotního učení je zaměřen na řešení modernizace a úpravy systému vzdělávání a odborné přípravy členského státu, a to zejména v souvislosti se strategiemi lisabonských cílů. Přináší evropskou přidanou hodnotu přímo jednotlivým občanům tím, že se podílí na zvýšení schopnosti jejich mobility a spolupráce.
Struktura LLP se liší od předchozích programů. Má formu integrovaného programu složeného ze čtyř sektorových sub-programů: průřezová témata, program na podporu výuky, výzkumu a význam evropské integrace a hlavních evropských institucí.

LLP podporuje a doplňuje opatření členských států při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich kulturní a jazykovou rozmanitost.

Program celoživotního učení bude probíhat po dobu 7 let (2007-2013). Celkový rozpočet pro toto období je 6,970 mil. EUR.

Různé cíle LLP programu, které by měl projekt splnit, jsou uvedeny níže.


OBECNÝ CÍL

Podporovat výměnu, spolupráci a mobilitu mezi systémy vzdělávání a odborné přípravy v rámci Společenství tak, aby se stala světovou značkou kvality


ZVLÁŠTNÍ CÍLE

1. Přispět k rozvoji kvalitního celoživotního učení, podporovat vysokou výkonnost, inovaci a evropský rozměr v systémech a postupech v dané oblasti.
2. Podporovat realizaci evropského prostoru k celoživotnímu učení.
3. Přispět ke zlepšení kvality, atraktivity a dosažitelnosti příležitostí celoživotního učení dostupného v členských státech.
4. Posilovat přínos celoživotního učení k sociální soudržnosti, aktivnímu občanství, mezikulturnímu dialogu, rovnosti žen a mužů a osobnímu naplnění.
5. Podporovat tvořivost, konkurenceschopnost, zaměstnanost a růst podnikatelského ducha.
6. Přispívat ke zvýšené účasti na celoživotním učení lidí všech věkových kategorií, včetně jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a znevýhodněných skupin, bez ohledu na jejich socio-ekonomické zázemí.
7. Podpořit studium jazyků a jazykovou rozmanitost.
8. Podpořit rozvoj inovativních informačních a komunikačních technologií založených na obsahu, službách a pedagogických postupech pro celoživotní vzdělávání.
9. Posilovat úlohu celoživotního učení při vytváření smyslu pro evropské občanství, založeného na pochopení a respektování lidských práv a demokracie, při podpoře tolerance a respektu mezi národy a kulturami.
10. Podpořit spolupráci při zajišťování kvality ve všech sektorech vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.
11. Podpořit nejlepší využití výsledků, inovačních výrobků a procesů a výměnu osvědčených postupů v oblastech, na které se vztahuje program celoživotního vzdělávání, s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a odborné přípravy.

Žadatel bude vyzván, aby v přihlášce zvýraznil, které specifické cíle LLP chce dosáhnout.

Každý podprogram se rovněž zmiňuje o konkrétních a operačních cílech, k jejichž plnění by měl žadatel přispět. Tyto cíle jsou popsány v každém podprogramu.

Navíc, jak je uvedeno v článku 12 rozhodnutí LLP, by měl program rovněž přispět k podpoře horizontálních politik Společenství, zejména:

a. podporou zvyšování povědomí o významu kulturní a jazykové rozmanitosti v Evropě, stejně jako potřeby boje proti rasismu, předsudkům a xenofobii;
b. vytvářením rezerv pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zejména na podporu jejich integrace do hlavního proudu vzdělávání a odborné přípravy;
c. prosazováním rovnosti žen a mužů a přispíváním k boji proti všem formám diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.


Program celoživotního vzdělávání

Tento nový program celoživotního vzdělávání (LLP), který podporuje vzdělávací příležitosti od dětství do stáří v každé životní situaci má rozpočet 7000 mil. € pro období 2007-2013 a je nástupcem současných programů Socrates, Leonardo da Vinci a eLearning. Je složena ze 4 odvětvových podprogramů, 4 průřezových programů a programu Jean Monnet.


4 odvětvové podprogramy

Comenius
Akce pro školy

Erasmus
Vysoké školství

Leonardo da Vinci

Odborné vzdělávání a příprava

Grundtvig
Vzdělávání dospělých


4 průřezové programy

Činnosti ve čtyřech tématických oblastech ve všech odvětvích vzdělávání a odborné přípravy:

Klíčová činnost 1
Spolupráce a inovace politik v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

Klíčové aktivity 2
Jazyky a jazykové vzdělávání

Klíčové aktivity 3
Rozvoj informačních a komunikačních technologií založených na obsahu a službách

Klíčové aktivity 4
Šíření a využívání výsledků programu