INCA PROJEKTI INFO

Eesmärgid


INCA – see on kultuuridevaheline kalender varaseks mitmekeelseks õppeks (Intercultural Calendar for Early Multilingual Learning), mille eesmärgiks on töötada välja innovatiivseid keeleõppematerjale lasteaia- ja algkooliealistele lastele (vanuses 5 kuni 7), motiveerida noori õppijaid võõrkeeli õppima ja parandada kultuuridevahelist mõistmist ja mitmekeelset arusaamist. Projekti eesmärgiks on tutvustada seitsme osaleva riigi (Kreeka, Prantsusmaa, Hispaania, Ühendkuningriik, Saksamaa, Eesti ja Tšehhi) noortele õppuritele seitset keelt (kreeka, prantsuse, hispaania, inglise, saksa, eesti, tšehhi) viiest erinevast keelerühmast (kreeka, romaani, germaani, slaavi ja uurali keeled).

a) Meie projekti eesmärgiks on edendada varast keeleõpet algkoolis ja lasteaias ning samal ajal aidata arendada iga lapse mitmekeelset potentsiaali, aktiveerides keele omandamise mehhanismid, mis väikestel lastel veel olemas on. Selleks, et laste noort iga ära kasutada, peame neile pakkuma toetavat keskkonda ja järjepidevust aastast aastasse. See tähendab, et meie õppemeetod (tasemed 0-1) paneb rõhku praeguse lasteaia ja algkooli keeleõppe vahel haigutava augu katmisele, võttes loomulikult arvesse osalevate maade riiklikke haridussüsteeme.

b) Meie eesmärk on pakkuda sihtrühmadele mitmekeelset haridust. Seetõttu oleme valinud sihtkeelteks seitse EL ametlikku keelt, mis pärinevad viiest täiesti erinevast keelerühmast, eesmärgiga anda meie õppijatele võimalus valida keel, mis kuulub täiesti erinevasse keelerühma võrreldes nende enda keelega. Õppijale tuleb kasuks, kui ta mõistab inimkultuuri mitmekülgsust, tunneb ära sarnasused ja erinevused ning kujundab endas olulisi omadusi nagu metalingvistiline teadlikkus ja kultuuridevaheline tundlikkus.

c) Sihtriikides, millel on juurdepääs meie õppemeetodile, on Eurobaromeetri andmetel (veebruar 2006) kokkuvõttes väga madal keeleoskus. Suurbritannias, Hispaanias, Prantsusmaal, Kreekas, Tšehhis ja Saksamaal teatab suur protsent elanikkonnast, et nad ei oska ühtegi võõrkeelt. Eestis räägib 66% elanikkonnast vene keelt ja 46% inglise keelt, kuid nende keeleoskus teistes keeltes on väga madal. Meie projekt püüab motiveerida nende riikide õppureid püüdlema mitmekeelse arusaamise poole ja parandada nende keeleõppevõimet.

d) Meie projekti teiseks peamiseks eesmärgiks on arendada innovatiivset õppemeetodit, mis põhineb “kultuuride koostööl” ja hariduse ning kultuuri koosmõjul. Interaktiivse kultuuridevahelise kalendri väljatöötamisega keeleõppeks anname lastele võimaluse mõista mõningaid erinevusi inimeste vahel, mis tuleneb nende kultuurist, võrrelda peretraditsioone ja tavasid eri kultuurides, arutleda õpetajatega keeletunnis erinevate kultuuride ja inimeste tavade üle erinevates paikades ja regioonides. Sel viisil loome motiveeriva keelekeskkonna, mis annab lastele võimaluse uurida tegelikke sündmusi või esemeid ja samal ajal tugevdada arenevat kuulamis-, rääkimis- ja kirjutamisoskust ning omandada uusi sõnu, kui nad jagavad oma tähelepanekuid teistega.

e) Meie projekt kasutab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat ning eriti multimeedia võimalusi, 3D graafikat jmt eesmärgiga võimaldada õpetajatel haarata õpilaste tähelepanu läbi interaktiivsete õpetamistegevuste. Tehnoloogia kasutamine motiveerib õpilasi suhtlema õppeainega üha uuesti ja uuesti ainulaadsetel ja põnevatel viisidel ning aitab edendada ja suurendada õppimispotentsiaali.

f) Meie sihiks on levitada antud projekti mitte ainult osalevates maades, vaid kogu Euroopas.