EUROOPA LIIDU HARIDUSPROGRAMMID

Elukestva õppe programm


Ühenduse tegevusprogramm elukestva õppe alal (elukestva õppe programm – EÕP) loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 1720/2006/EÜ 15. novembril 2006 (OJ L327 of 24/11/2006).

EÕP peamiseks eesmärgiks on anda elukestva õppe kaudu panus Euroopa Ühenduse kui arenenud teadmistega ühiskonna arengusse, kus valitseb säästev majanduskasv, uued ja paremad töökohad ning suurem sotsiaalne ühtekuuluvus, tagades samal ajal tõhusa keskkonnakaitse tulevastele põlvedele. Eriti keskendub programm omavahelise suhtlemise parandamisele, koostööle ja liikuvusele haridus- ja koolitussüsteemide vahel kogu Euroopa Ühenduses nii et neist saaks kvaliteedi mõõdupuu kogu maailmas.

Elukestva õppe programm loodi liikmesriikide hariduse- ja koolitussüsteemide moderniseerimiseks ja kohandamiseks, seda eriti strateegiliste Lissaboni eesmärkide kontekstis, ja toob Euroopa lisandväärtuse otse üksikisikuni, kes osaleb liikuvuses ja teistes koostöötegevustes.

EÕP struktuur erineb oma eelkäijate omast. EÕP on integreeritud programm, mis koosneb nelja valdkonna allprogrammidest, horisontaalsest programmist, mis on suunatud läbima erinevaid valdkondi, ja programm, mis toetab õpetamist, teadustööd ja mõttevahetust Euroopa integratsiooni ja peamiste Euroopa institutsioonide ümber.

EÕP toetab ja täiustab liikmesriikide poolt tehtud samme, respekteerides samas täielikult nende vastutust hariduse ja koolituse sisu eest ning nende kultuurilist ja keelelist mitmekülgsust.

Elukestva õppe programm kestab 7 aastat (2007-20013). Selle perioodi kogueelarve on 6970 miljonit eurot.

Allpool on esitatud EÕP erinevad eesmärgid, mille täitmisele projektid peaksid programmis osalemisega kaasa aitama.


ÜLDINE EESMÄRK

Edendada haridus- ja koolitussüsteemide vahelist suhtlemist, koostööd ja liikuvust Euroopa Ühenduses, et nendest saaks kvaliteedi mõõdupuu kogu maailmas.


ERIEESMÄRGID

1. Aidata kaasa kvaliteetse elukestva õppe arengule ning edendada kõrget tulemuslikkust, innovatsiooni ja Euroopa mõõdet valdkonna süsteemides ja tavades;
2. Toetada Euroopa elukestva õppe ruumi loomist;
3. Aidata parandada elukestva õppe võimaluste kvaliteeti, huvipakkuvust ja kättesaadavust liikmesriikides;
4. Tugevdada elukestva õppe panust sotsiaalsesse ühtekuuluvusse, kodanikuaktiivsusse, kultuuridevahelisse dialoogi, soolisse võrdõiguslikkusse ja isiklikku eneseteostusse;
5. Aidata edendada loovust, konkurentsivõimet, töövalmidust ja ettevõtlusvaimu kasvu;
6. Aidata kaasa igas vanuses, sealhulgas erivajadustega isikute ja ebasoodsas olukorras olevate rühmade, olenemata nende sotsiaalmajanduslikust taustast, suuremale osalemisele elukestvas õppes;
7. Edendada keeleõpet ja keelelist mitmekesisust;
8. Toetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva (te) innovatiivse(te) sisu, teenuste, pedagoogika ja tavade arengut;
9. Tugevdada elukestva õppe rolli Euroopa kodanikutunde loomisel, mis põhineb inimõiguste ja demokraatia mõistmisel ja austamisel, ning soodustada sallivust ja austust teiste inimeste ja kultuuride vastu;
10. Edendada Euroopas kvaliteedi tagamisel tehtavat koostööd kõigis hariduse ja koolituse valdkondades;
11. Edendada tulemuste, innovatiivsete toodete ja protsesside parimat kasutamist ning vahetada häid tavasid elukestva õppe programmiga hõlmatud valdkondades, et parandada hariduse ja koolituse kvaliteeti.

Taotlejal palutakse taotluses esile tõsta, milliseid EÕP erieesmärke ta soovib saavutada.

Iga allprogramm nimetab ka eri- ja tegevuseesmärke, mille saavutamisse taotleja oma panuse peaks andma. Neid eesmärke kirjeldatakse igas allprogrammis.

Lisaks, nagu on näidatud EÕP otsuse artiklis 12, peaks programm aitama kaasa ka ühenduse horisontaalpoliitika edendamisele, eelkõige järgmiselt:
a) tõstes teadlikkust Euroopa kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning kultuuride paljususe tähtsusest ning vajadusest võidelda rassismi, eelarvamuste ja ksenofoobia vastu;
b) tagades võimalused erivajadustega õppijatele, eelkõige aidates edendada nende integreerumist tavaõppesse ja -koolitusse;
c) edendades meeste ja naiste vahelist võrdsust ning aidates kaasa võitluses diskrimineerimise vastu soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.


Elukestva õppe programm

Uus elukestva õppe programm (EÕP) toetab õppimisvõimalusi alates lapsepõlvest kuni vanaduspõlveni igal eluperioodil. Ajavahemikus 2007-2013 on programmi eelarveks 7000 miljonit eurot ning see on praeguste Socratese, Leonardo da Vinci ja eÕppe programmide järglane. See koosneb nelja valdkonna allprogrammidest, neljast horisontaalprogrammist ja Jean Monnet’ programmist.


4 valdkonna allprogrammi

Comenius
Tegevused koolidele

Erasmus
Kõrgharidus

Leonardo da Vinci
Kutseõpe ja koolitus

Grundtvig
Täiskasvanute haridus


4 horisontaalset programmi

Tegevused neljas teemavaldkonnas läbi kõigi hariduse ja koolituse valdkondade:

Põhitegevus 1
Poliitikaalane koostöö ja innovatsioon hariduses ja koolituses

Põhitegevus 2
Keeled ja keeleõpe

Põhitegevus 3
Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogial põhineva sisu ja teenuste areng

Põhitegevus 4
Programmi tulemuste levitamine ja kasutamine