ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCA

Ομάδες-Στόχοι


Οι ομάδες στόχοι του σχεδίου μας είναι: α) μαθητές νηπιαγωγείου (ηλικίας 5-6 ετών) και β) μαθητές δημοτικού (ηλικίας 6-7 ετών) από επτά Ευρωπαϊκές χώρες (GR, FR, ES, UK, DE, EE, CZ) και οι γ) καθηγητές από τις παρακάτω χώρες GR, FR, ES, UK, DE, EE, CZ. Οι προαναφερόμενες ομάδες παιδιών θα ωφεληθούν από το σχέδιό μας, καθώς θα ξεκινήσουν νωρίς την εκμάθηση ξένων γλωσσών χρησιμοποιώντας τη μοντέρνα τεχνολογία με μία μέθοδο που θα τις κινητοποιήσει στη μάθηση. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες ακρόασης, απόκρισης, ομιλίας και γραπτού λόγου σε οποιαδήποτε από τις επτά ξένες γλώσσες που προσφέρονται. Ταυτόχρονα, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την τεχνολογία ΤΠΕ και θα αναπτύξουν διαπολιτισμική ευαισθησία. Οι καθηγητές θα αποκτήσουν ένα χρήσιμο εργαλείο πολυμέσων για την εισαγωγή των παιδιών από νηπιαγωγεία ή δημοτικά σχολεία σε οποιασδήποτε από τις παραπάνω γλώσσες.

Τα προϊόντα του σχεδίου μας απευθύνονται βραχυπρόθεσμα στις ανάγκες των σχολείων που μετέχουν στη σύμπραξη και επιπροσθέτως σε σχολεία που υποστηρίζουν την σύμπραξη. Πάνω από 2000 μαθητές απ’ αυτά τα σχολεία θα ωφεληθούν από την πιλοτική εφαρμογή και θα κάνουν ένα πρώιμο ξεκίνημα σε μία γλώσσα της αρεσκείας τους. Επίσης, οι καθηγητές αυτών των σχολείων θα ωφεληθούν από ένα καινοτόμο γλωσσικό εργαλείο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα υποστηριχτικό περιβάλλον στην τάξη και να ξεκινήσουν μία στοχαστική συνομιλία με τους μαθητές. Επίσης, το γλωσσικό μας εργαλείο εύκολα θα εναρμονιστεί με το σχολικό πρόγραμμα, καθώς θα έχει λάβει σοβαρά υπόψη το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι μακροπρόθεσμα ωφελημένοι του σχεδίου είναι οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού (ηλικιών 5 έως 7 χρονών) από επτά χώρες GR, FR, ES, UK, DE, EE, CZ που θα αποκτήσουν κίνητρο για την πρώιμη εκμάθηση γλωσσών και θα κάνουν μία πρώιμη αρχή σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Επίσης, μακροπρόθεσμα οι καθηγητές αυτών των χωρών που θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την καινοτόμα προσέγγιση και θα επωφεληθούν από τις συγκεκριμένες γλωσσικές δραστηριότητες που παρέχει και που είναι προσαρμοσμένες ώστε να ανταποκρίνονται στην ηλικία και τα επίπεδα των παιδιών.

Επίσης, άλλες Ευρωπαϊκές χώρες εκτός απ’ αυτές που συμμετέχουν στο σχέδιο θα ωφεληθούν από μία προσέγγιση- πρότυπο που θα συνδυάζει πολυγλωσσική εκμάθηση και διαπολιτισμική συνειδητοποίηση.