ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCA

Έντυπο υλικό


Το σχέδιό μας έχει αναπτύξει δύο βιβλία που υποστηρίζουν το γλωσσικό υλικό του DVD. Το πρώτο βιβλίο (210 σελίδες) περιλαμβάνει συμπληρωματικό υλικό σχετικά με τις επτά γλώσσες που διδάσκονται π.χ. παραδείγματα, αναφορές κλπ. και το δεύτερο βιβλίο (150 σελίδες) περιλαμβάνει ασκήσεις γνώσεων για την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών.

Τα δύο αυτά βιβλία αποτελούν μέρος του αυτόνομου πακέτου μας μαζί με το DVD.

Το έντυπο υλικό απευθύνεται επίσης στις ομάδες στόχους, τους μαθητές του νηπιαγωγείου και δημοτικού (5-7 ετών) από επτά Ευρωπαϊκές χώρες, φιλοδοξώντας να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση του γλωσσικού υλικού και τους καθηγητές τους να αποκτήσουν ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών σ’ ότι αφορά την εκμάθηση της κάθε γλώσσας.