ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCA

Στόχοι


Το σχέδιο INCA φιλοδοξεί να αναπτύξει καινοτόμα υλικά για τη διδασκαλία γλωσσών σε νήπια και μαθητές δημοτικού σχολείου (ηλικιών 5 έως 7), να κινητοποιήσει τα παιδιά που ξεκινούν πρώιμα την εκμάθηση ξένων γλωσσών και να βελτιώσει τη διαπολιτισμική κατανόηση και πολυγλωσσία. Το σχέδιο φιλοδοξεί να εισάγει αυτούς τους αρχαρίους μαθητές από τα επτά συμμετέχοντα κράτη (GR, FR, ES, EN, DE, ET, CZ) σε επτά γλώσσες (EL, FR, ES, EN, DE, ET, CZ) που προέρχονται από πέντε διαφορετικές γλωσσικές ομάδες (Ελληνικά, Λατινογενείς, Γερμανικές, Σλάβικες και Ουραλικές γλωσσικές ομάδες).

Α) Το σχέδιό μας φιλοδοξεί να προωθήσει την πρώιμη εκμάθηση γλωσσών σε μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου και ταυτόχρονα να βοηθήσει να αναπτυχθεί η δυνατότητα για πολυγλωσσία σε κάθε παιδί ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς γλωσσικής απόκτησης που κάθε μικρό παιδί ακόμη κατέχει.

Για να εκμεταλλευτούμε τη νεαρή ηλικία των παιδιών, πρέπει να παρέχουμε ένα υποστηριχτικό περιβάλλον και μια συνέχεια από τη μία χρονιά στην άλλη. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαιδευτική μας μέθοδος (επίπεδα 0-1) θα εστιάσει στην κάλυψη του υπάρχοντος κενού ανάμεσα στην εκπαίδευση του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου, φυσικά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα των συμμετεχόντων χωρών.

Β) Στόχος μας είναι να παρέχουμε πολυγλωσσική εκπαίδευση στις ομάδες στόχους. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε επιλέξει σαν γλώσσες- στόχους επτά επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προέρχονται από πέντε εντελώς διαφορετικές γλωσσικές ομάδες, έχοντας ως στόχο να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να επιλέξουν μια γλώσσα που να προέρχεται από μια εντελώς διαφορετική γλωσσική ομάδα από τη δική τους. Οι μαθητές θα έχουν το πλεονέκτημα να κατανοήσουν την ποικιλομορφία των ανθρώπινων πολιτισμών, εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές και αναπτύσσοντας ελλοχεύουσες ιδιότητες, όπως η μεταγλωσσική συνειδητοποίηση και η διαπολιτισμική ευαισθησία.

Γ) Οι χώρες- στόχοι που θα έχουν πρόσβαση στη γλωσσική μας μέθοδο έχουν συνολικά πολύ χαμηλές γλωσσικές δεξιότητες σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, Φεβρουαρίου 2006. Στις χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Τσεχία και Γερμανία, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμό δηλώνει ότι δεν γνωρίζει καμία ξένη γλώσσα. Στην Εσθονία, το 66% του πληθυσμού μιλάει Ρωσικά, και το 46% μιλάει Αγγλικά, αλλά οι γλωσσικές δεξιότητες στις υπόλοιπες γλώσσες είναι πολύ χαμηλές. Το σχέδιό μας θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει τους μαθητές απ’ αυτές τις χώρες στην πολυγλωσσική κατανόηση και θα ενισχύσει την ικανότητά τους για εκμάθηση γλωσσών.

Δ) Άλλος στόχος του σχεδίου μας είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμου γλωσσικής μεθόδου που βασίζεται στην «συνεργασία των πολιτισμών» και στην αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαίδευσης και κουλτούρας. Δημιουργώντας ένα διαδραστικό διαπολιτισμικό Ημερολόγιο για την εκμάθηση γλωσσών, δίνουμε στα παιδιά την ευκαιρία να κατανοήσουν μερικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων που είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας τους, να συγκρίνουν οικογενειακά έθιμα και παραδόσεις μεταξύ των πολιτισμών, να συζητήσουν με τους καθηγητές για διαφορετικές κουλτούρες και ανθρώπινα σχέδια τόπων και περιοχών κατά τη διάρκεια γλωσσικών μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούμε ένα ενδιαφέρον γλωσσικό περιβάλλον που δίνει στα παιδιά ευκαιρίες να ερευνήσουν ένα αληθινό γεγονός ή αντικείμενο και ταυτόχρονα να ενισχύσουν δεξιότητες κατανόησης, ομιλίας και γραπτού λόγου και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, καθώς μοιράζονται τα ευρήματα το ένα με το άλλο.

Ε) Το σχέδιο χρησιμοποιεί τεχνολογία ΤΠΕ και ειδικότερα εφαρμογές πολυμέσων, τρισδιάστατα γραφικά κλπ. φιλοδοξώντας να επιτρέψει στους διδάσκοντες να συλλάβουν την προσοχή των μαθητών μέσω διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας είναι ένας κινητήριος τρόπος για τους μαθητές να αλληλεπιδράσουν εντός της θεματικής περιοχής με μοναδικό και συναρπαστικό τρόπο και να βοηθήσουν στην βελτίωση των γλωσσικών δυνατοτήτων.

ΣΤ) Το σχέδιό μας φιλοδοξεί να διαδώσει το σχέδιο όχι μόνο στις συμμετέχουσες χώρες αλλά και σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.