ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

Εισαγωγή

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σ’ άλλους πολιτισμούς και γλώσσες και να θέσουν τις βάσεις για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην υπόλοιπη ζωή τους. Το 2002, στη διάσκεψη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη Βαρκελώνη διαπιστώθηκε η ανάγκη επιπλέον δράσης για την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων, κυρίως μέσω της διδασκαλίας δύο ξένων γλωσσών από πολύ μικρή ηλικία.

Λόγω της έλλειψης αναστολών, τα μικρά παιδιά συμμετέχουν συνήθως με ενθουσιασμό στην προφορική συνομιλία, γεγονός που καθιστά την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία πολύ αποτελεσματική στη διαμόρφωση δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, ενώ παράλληλα κάνει διασκεδαστική τη γλωσσική εκμάθηση και επικοινωνία.

Το προφίλ ενός καλού εκπαιδευτικού για την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία δεν περιλαμβάνει μόνο τη γλωσσική επάρκεια, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις για αποτελεσματική διδασκαλία σε προσχολικό και πρώιμο σχολικό επίπεδο. Ο διδάσκων κατέχει κεντρικό ρόλο, καθώς πιθανόν αυτός να αποτελεί τη βασική πηγή ερεθισμάτων στη γλώσσα-στόχο. Επίσης, εισάγει τους μαθητές στη διαπολιτισμική διάσταση, βοηθώντας τους να μάθουν στοιχεία για τις γλώσσες και αναπτύσσοντας έτσι τη γλωσσική επίγνωση και τις απαραίτητες στρατηγικές για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στην υπόλοιπη ζωή τους. Επίσης, ο διδάσκων θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνει τις ανάγκες και τις ικανότητες των μικρών μαθητών, όπως για παράδειγμα σε ποιο στάδιο ανάπτυξης της μητρικής τους γλώσσας βρίσκονται.

Καλές πρακτικές στην εκμάθηση ξένων γλωσσών σε νεαρή ηλικία

  1. Δημιουργία νοηματικών πλαισίων: Η αφήγηση δίνει στα παιδιά το τέλειο πλαίσιο για την κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.
  2. Η γλωσσική εκμάθηση μέσω της μίμησης είναι πολύ αποτελεσματική σε αυτήν την ηλικία, για παράδειγμα η επανάληψη των όσων λέει ένας ήρωας παραμυθιού ή η απομνημόνευση τραγουδιών και ποιημάτων.
  3. Η τυποποίηση των δραστηριοτήτων είναι σημαντική, γιατί βοηθά στην οργάνωση των όσων συμβαίνουν στην τάξη.
  4. Η μέγιστη έκθεση στη γλώσσα-στόχο, όχι μόνο από τον διδάσκοντα, αλλά και από μια ποικιλία πηγών όπως τραγούδια, ταινίες DVD, κάρτες λεξιλογίου και οποιαδήποτε άλλη πηγή.
  5. Η γονική συμμετοχή: Ο ακριβής καθορισμός των στόχων της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι αναγκαίος για την σύμπνοια μεταξύ σχολείου και γονέων.
  6. Η συνέχιση και η πρόοδος στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας αλλά και μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι σημαντικές για την επιτυχή εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη δημιουργία κινήτρων για μάθηση.