ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης


Γενικό πλαίσιο

Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης για Κοινοτική δράση στο τομέα της Δια βίου μάθησης θεσπίστηκε με την απόφαση 1720/2006/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 (OJ L327 της 24/11/2006).

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει, με τη δια βίου μάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, καλύτερες και περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.

Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης θεσπίστηκε για να αντιμετωπίσει τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών, ειδικότερα στο πλαίσιο των στρατηγικών στόχων της Λισσαβόνας και φέρνει την Ευρωπαϊκή επιπρόσθετη αξία απευθείας στους μεμονωμένους πολίτες που μετέχουν στην κινητικότητα και σ’ άλλες δράσεις συνεργασίας.

Η δομή του προγράμματος δια βίου μάθησης είναι διαφορετική από τα προηγούμενα προγράμματα. Παίρνει τη μορφή ενός προγράμματος ενσωμάτωσης που αποτελείται από τέσσερα τομεακά υπο-προγράμματα, ένα εγκάρσιο πρόγραμμα που στοχεύει σε θεμελιώδεις περιοχές και ένα πρόγραμμα υποστήριξης της διδασκαλίας, έρευνας και αντανάκλασης σχετικά με την Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και τα κλειδιά - Ευρωπαϊκά ιδρύματα.

Το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης υποστηρίζει και συμπληρώνει δράσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει πλήρως την ευθύνη τους για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών συστημάτων και την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία.

Το πρόγραμμα Δια βίου μάθησης θα τρέξει για 7 χρόνια (2007-2013). Ο συνολικός προϋπολογισμός της περιόδου ανέρχεται σε 6.970 εκατ. ευρώ.

Οι διαφορετικοί στόχοι του προγράμματος δια βίου μάθησης στους οποίους τα σχέδια πρέπει να συμβάλλουν με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παρουσιάζονται κατωτέρω.


Γενικός στόχος

Αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.


Ειδικοί στόχοι

1) συμβολή στην ανάπτυξη ποιοτικής δια βίου μάθησης και προώθηση των υψηλών επιδόσεων, της καινοτομίας και μιας ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήματα και τις πρακτικές του τομέα
2) στήριξη της πραγμάτωσης ευρωπαϊκού χώρου της δια βίου μάθησης
3) συνδρομή στη βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας και της διαθεσιμότητας των ευκαιριών για δια βίου μάθηση στα κράτη μέλη
4) ενίσχυση της συμβολής της δια βίου μάθησης στην κοινωνική συνοχή, την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, το διαπολιτισμικό διάλογο, την ισότητα των φύλων και την προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου
5) συνδρομή στην προώθηση της δημιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της απασχολησιμότητας και της επιχειρηματικότητας
6) αυξημένη συμμετοχή στη δια βίου μάθηση των ατόμων όλων των ηλικιών, περιλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μειονεκτουσών ομάδων, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και μορφωτικού επιπέδου
7) προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλομορφίας
8) υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής για τη διά βίου μάθηση με βάση τις ΤΠΕ
9) ενίσχυση του ρόλου της δια βίου μάθησης στη συνειδητοποίηση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη βασιζόμενης στην κατανόηση και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, και την ενθάρρυνση της ανοχής και του σεβασμού για άλλους λαούς και πολιτισμούς
10) προώθηση της συνεργασίας για τη διασφάλιση ποιότητας σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη
11) ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης των αποτελεσμάτων, καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών και ανταλλαγή καλών πρακτικών στους τομείς που καλύπτει το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Θα ζητηθεί στον αιτούντα να προσδιορίσει στην αίτησή του ποιους ειδικότερους στόχους του προγράμματος δια βίου μάθησης στοχεύει να επιτύχει.

Κάθε υποπρόγραμμα επίσης αναφέρει ειδικούς και λειτουργικούς στόχους στους οποίους ο αιτών θα συμβάλλει. Αυτοί οι στόχοι περιγράφονται σε κάθε υποπρόγραμμα.

Γενικότερα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της απόφασης για το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να συμβάλλει σε οριζόντιες πολιτικές της κοινότητας και ειδικότερα:

α) προώθηση της συνειδητοποίησης της σημασίας της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυπολιτισμικότητας στο εσωτερικό της Ευρώπης, καθώς και της ανάγκης για καταπολέμηση του ρατσισμού, των προκαταλήψεων και της ξενοφοβίας
β) πρόβλεψη για τους διδασκόμενους με ειδικές ανάγκες, συμβάλλοντας ιδίως στην προώθηση της ένταξής τους στο κανονικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης
γ) προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και συμβολή στην καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων που βασίζονται στο φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική προέλευση, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.


Το Πρόγραμμα δια βίου μάθησης

Το νέο Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης υποστηρίζει τις μαθησιακές ευκαιρίες από την μαθητική ηλικία έως την μεγάλη ηλικία σε κάθε περίσταση της ζωής. Έχει προϋπολογισμό ύψους 7000 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013 και είναι η συνέχεια των προγραμμάτων Socrates, Leonardo da Vinci και eLearning. Αποτελείται από τέσσερα τομεακά υπο-προγράμματα, τέσσερα εγκάρσια προγράμματα και το πρόγραμμα Jean Monnet.


4 Τομεακά υποπρογράμματα

Comenius
Δράσεις για τα σχολεία

Erasmus
Ανώτατη εκπαίδευση

Leonardo da Vinci
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Grundtvig
Εκπαίδευση ενηλίκων


4 Εγκάρσια προγράμματα

Δράσεις σε τέσσερις θεματικές περιοχές σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης:

Δράση – Κλειδί 1
Συνεργασία σε πολιτικές και καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Δράση- Κλειδί 2
Γλώσσες και γλωσσική εκμάθηση

Δράση – Κλειδί 3

Ανάπτυξη περιεχομένου ΤΠΕ και υπηρεσιών

Δράση – Κλειδί 4
Διάδοση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος